کاربرگ نقاشی با خط تقارن که نیمه چهار تصویر، در صفحه شطرنجی در اختیار شما قرار میگیرد که باید با استفاده از خط تقارن نیمه دیگر آن را خودتان بکشید.

پس از مطابقت نقاط و خطوط و تکمیل هر یکی از شکل‌های مورد نظر، می‌توانید آنها را به سلیقه خود رنگ آمیزی نمائید.

 

تصویر پیش نمایش کاربرگ خط تقارن

 

دانلود کاربرگ نقاشی با خط تقارن