با رعایت ترتیب عددها و اتصال نقاط ،می توانید بفهمید چه کسی در زیر نور آفتاب به پیاده روی می رود. تصویر بدست آمده را رنگ آمیزی کنید و از حل این معما لذت ببرید.

 

 کاردستی دایناسور

دانلود نقطه به نقطه به دنبال دایناسور